REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

 na rok szkolny 2023/2024

      Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są:

 1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Harmonogram rekrutacji  do klasa pierwszej

W dniach od 6 lutego 2023 r. godz. 8.00 do 10 marca 2023 r. godz. 15.00. zgłoszenie przez rodziców/opiekunów prawnych  dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.  

Zgłoszenia dziecka można dokonać przez system elektroniczny po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu mogą pobrać druk z sekretariatu lub strony internetowej szkoły.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje UCHWAŁA NR XXXII/3/22

RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Biała Podlaska uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

W dniach od 13 marca 2023 r. godz. 8.00. do 24 marca 2023 r. godz. 15.00 składanie  przez rodziców / prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do szkoły

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Biała Podlaska. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

System rekrutacji zostanie uruchomiony 13 marca 2023 roku o godz. 8.00. Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków do 24 marca 2023 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Sposób dostarczenia wniosku:

 1. wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego –  nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
 2. w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do  szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

W dniu 3 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych

W dniach od 3 kwietnia od godz. 13.00 do 11 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej do której dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

 1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
 2. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placów­­ki, lub
 3. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
 4. bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

W dniu 12 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych klas pierwszych szkół podstawowych.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne na po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w szkołach.

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022, poz.2431);
 3. Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;

Zarządzenie nr 16/23 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 25 stycznia 2023 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska.

DOKUMENTY DO POBRANIA: