Egzamin ósmoklasisty

Informacja dla rodziców na temat egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów:

Język polski – 23.05.2023 – godz. 9.00 (120 minut)

Matematyka – 24.05.2023 – godz. 9.00 (100 minut)

Język obcy nowożytny – 25.05.2023 – godz. 9.00 (90 minut)

Termin dodatkowy:

Język polski – 12.06.2023 – godz. 9.00

Matematyka – 13.06.2023 – godz. 9.00

Język obcy nowożytny – 14.06.2023 – godz. 9.00

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 1) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

2) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom – 3 lipca 2023

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 6 lipca 2023

Informacja o przyborach:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Terminy ważne dla rodziców (na podstawie informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023):

1.Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2022 r., pisemną deklarację:
1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty,

2.W przypadku uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w klasie VIII szkoły podstawowej po 30 września 2022 r., deklarację składa się w terminie do 15 marca 2023 r.

3.Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 23 lutego 2023 r., pisemną informację o:
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

4. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż do 9 maja 2023 r., informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Szczegółowe informacje bieżące pojawiają się na stronie:

http://www.oke.krakow.pl