Rekrutacja

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska

 na rok szkolny 2022/2023

      Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są:

  1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Harmonogram rekrutacji  do klasa pierwszej

W dniach od 28 lutego 2022 r. godz. 8.00 do 18 marca 2022 r. godz. 15.00.

zgłoszenie przez rodziców/opiekunów prawnych  dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.  

Zgłoszenia dziecka można dokonać przez system elektroniczny po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu mogą pobrać druk z sekretariatu lub strony internetowej szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Biała Podlaska uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

W dniach od 21 marca 2022 r. godz. 8.00. do 29 marca 2022 r. godz. 15.00

składanie  przez rodziców / prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do szkoły

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Biała Podlaska. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

System rekrutacji zostanie uruchomiony 21 marca 2022 roku o godz. 8.00. Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków do 29 marca 2022 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Sposób dostarczenia wniosku:

  1. wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego –  nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
  2. w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do  szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

W dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych

W dniach od 6 kwietnia od godz. 13.00 do 11 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej do której dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

  1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
  2. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placów­­ki, lub
  3. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
  4. bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

W dniu 13 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych klas pierwszych szkół podstawowych.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne na po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w szkołach.